Instructor

Kids Jiu Jitsu near Katy

Ben Leal

Ben is a brown belt under Pablo Silva and is an active competitor.  Ben is an active competitor and passionate about jiu jitsu.  He loves sharing his Jiu Jitsu knowledge and has aspirations of becoming a jiu jitsu instructor in the future.    

Request information

Request Information Now!